Algemene voorwaarden van Louwerens & Jaquet notariskantoor, gevestigd te Woerden

(notaris mr. U. Louwerens)

  1. De rechtspraktijk wordt door notaris mr. U. Louwerens via een besloten vennootschap uitgeoefend.
  2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW aanvaard.
  3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
  4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  5. Louwerens & Jaquet notariskantoor zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, advocaten, accountants, schade experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Louwerens & Jaquet notariskantoor is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
  6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten, vallende op die invordering, voor rekening van de cliënt.
  7. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder van de praktijkvennootschap en van de notaris, de kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij Louwerens & Jaquet notariskantoor werkzaam zijn.
  8. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Louwerens & Jaquet notariskantoor is het Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op: www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat.
  9. Ingeval de financiële instelling, waarbij het kantoor een kwaliteitsrekening houdt, aan de notaris een negatieve rente in rekening brengt, belast de notaris deze kosten door aan de cliënt.